logo boconcept trojmiasto

 

Potwierdzenie zamówienia i Zasady sprzedaży.


1. Zaliczka wpłacona przez Klienta w kwocie określonej w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Potwierdzenie Zamówienia” nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku realizacji zamówienia objętego niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia” kwota zaliczki zostanie zaliczona w poczet ceny.

3. W przypadku gdy, Sprzedawca, z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie zrealizować całości zamówienia objętego niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia”, zaliczka zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości.

4. W przypadku gdy, Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie zrealizować części zamówienia objętego niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia”, zaliczka nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona przez Sprzedawcę w poczet ceny za pozostałą część zamówienia dostarczanego zgodnie z niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia”, chyba że Klient zrezygnuje z realizacji pozostałej części zamówienia, wówczas zaliczka zostaje zwrócona Klientowi w pełnej wysokości albo gdy wpłacona zaliczka przewyższa wartość pozostałej do realizacji części zamówienia wówczas nadwyżka podlega zwrotowi.

5. Każdy Klient Sprzedawcy ma prawo do rezygnacji z całości bądź części zamówienia objętego niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia” z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej.

6. Gdy rezygnacja, o której mowa w pkt. 5 ma miejsce po upływie trzech dni kalendarzowych od momentu wystawienia niniejszego „Potwierdzenia Zamówienia”, a przed dostawą zamawianych produktów do Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z wniesionej zaliczki kwotę stanowiącą do 90% wartości zamówienia lub tej jego części której rezygnacja dotyczy.

7. Gdy rezygnacja, o której mowa w pkt. 5 powyżej ma miejsce po dokonaniu dostawy produktów objętych niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia” do Klienta a przed upływem 14 dni od daty dostawy, Sprzedawca przyjmie zwrot produktów objętych niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia” pod warunkiem, że nadal znajdują się w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z wniesionych przez Klienta (wszelkich) opłat kwoty równej 40 % wartości zwracanych produktów.

8. Meble tapicerowane, materace, systemy szafowe, regały i inne meble konfigurowane z elementów według indywidualnych projektów nie są objęte prawem rezygnacji, opisanej w pkt.5 i następnych niniejszych zasad.

9. Nie przyjmuje się zwrotów pościeli i innych produktów zawierających tekstylia.

10. Zwroty towarów możliwe są tylko i wyłącznie przy okazaniu oryginału dowodu zakupu.

11. Terminy i daty realizacji zamówienia objętego niniejszym „Potwierdzeniem Zamówienia” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Termin realizacji zamówienia może zostać przyspieszony o 10 dni kalendarzowych lub przesunięty maksymalnie o dalszych 5 tygodni. O każdej zmianie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

12. Koszt dostawy i montażu towaru jest ustalany indywidualnie w zależności od adresu dostawy oraz rodzaju mebli.

13. Dla obliczania kosztu usługi transportowej i innych danych, jako miejsce odbioru towaru przyjmuje się salon, w którym zamówienie zostało złożone.

14. Dostawa obejmuje zdejmowanie opakowania i fachowy montaż oraz regulację a także ustawienie mebli we wskazanym przez Klienta pomieszczeniu znajdującym się w obrębie adresu dostawy.

15. Dostawa towarów do miejsca wskazanego przez Klienta następuje po uregulowaniu przez Klienta pełnej należności za towar. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Klient może uregulować należność w salonie, w którym złożono zamówienie przy użyciu karty płatniczej. Sprzedawca nie akceptuje płatności gotówką z uwagi na względy bezpieczeństwa oraz w związku z regulacją z dnia 01.07.2018 roku.

16. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności i odbioru zamówionych towarów w terminie do 5 dni od otrzymania telefonicznego, mailowego lub esemesowego powiadomienia o gotowości Sprzedawcy do dostawy zamówionych towarów. W przypadku opóźnienia w odbiorze lub zapłacie naliczone zostaną odsetki w ustawowej wysokości ponadto Klient zostanie obciążony kosztami magazynowania zamówionych towarów w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia po upływie 5 dni kalendarzowych od powiadomienia o gotowości Sprzedawcy do realizacji dostawy. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Sprzedawcy o aktualnym adresie do korespondencji, adresie dostawy oraz poinformowania o zmianie numeru kontaktowego minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem dostawy (według daty dostawy do magazynu z potwierdzenia zamówienia).

17. Sprzedawca udziela na wszystkie sprzedawane meble 12 miesięcznej gwarancji obejmującej braki produkcyjne, złamania i pęknięcia materiału oraz zachowanie funkcji produktu. Danymi adresowymi Sprzedawcy – Gwaranta są dane umieszczone na „Potwierdzeniu zamówienia”.

17.1.Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi
szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Sprzedawca dołączył do niniejszego dokumentu „Potwierdzenie Sprzedaży” broszury „Jak pielęgnować meble BoConcept”. Niezależnie od informacji dotyczących pielęgnacji i użytkowania produktów BoConcept zawartych w broszurze, wszystkie niezbędne zalecenia i informacje znajdują się w zakładce "informacje dla klientów" na ogólnodostępnej stronie https://www.boconcept.com/pl-pl. Klient niniejszym potwierdza otrzymanie broszury i zobowiązuje się do stosowania w codziennym użytkowaniu zapisów i wskazówek ujętych w dołączonej broszurze i na podanej stronie www.

17.2.Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę reklamowanego produktu na wolny od wad, a w przypadku braku produktu identycznego, na inny spełniający takie same funkcje i o porównywalnym standardzie.

17.3.Gwarancja nie obejmuje różnic w kolorze i strukturze forniru/skóry/marmuru jako, że jest to naturalna konsekwencja jego pochodzenia.

17.4.Gwarancja na sprzedawane towary konsumpcyjne nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

17.5.Gwarancja obejmuje swym zakresem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po podpisaniu dokumentu dostawy przez Klienta.